Üniversite Dersleri Modülleri

Modüler Özel Ders artık üniversite düzeyinde verdiği eğitimlerle karşınızda. Zorlandığınız dersleri daha iyi öğrenerek yüksek notlarla geçmeniz için üniversite modüllerimizi hizmetinize sunuyoruz. Ezberden ziyade problem çözme odaklı eğitim anlayışımızla sınavlarda daha başarılı olmanızı sağlıyoruz.

kare modüler özel ders

Analiz 1,2 ( Calculus ):

Bu derste temel matematik yeteneklerinizin gelişmesi
hedeflenir. İlk kısımda fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral alt
başlıklarına ayrılarak her biri birer ünite olarak detaylıca aktarılır.

Analiz 3,4 ( Advanced Calculus ):

Matematiğin bu kısmı, Analiz 1, 2
dersinde edinilen temel konuların daha detaylı uygulanmasını gösteren ileri
düzey bir derstir. Dersin bu kısımda parametrik denklemler ve polar
koordinatlar ile uzay geometrisi, kısmi türevler, çoklu integraller ve vektörel
alanda entegrasyon konuları incelenir.

Analitik Geometri ( Analytic Geometry):

Analitik geometri, öğrencilerin üç
boyutlu düşünmesini geliştiren ve sınavlarda hem büyük bir önem taşıyan
hem de ayırt edici olan bir derstir. Analitik geometri, geometrik düşünceyle
birlikte cebir analizi kullanılan bir matematik dalıdır.

Olasılık (Probability) :

Olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, bağımsız
olaylar, Bayes teoremi ayrık olasılık dağılımları, özel ayrık dağılımlar,
sürekli dağılımlar, özel sürekli dağılımlar, olasılık kestirimi, çok sayıdaki
yasalar, markov tipi eşitsizlikler, merkezi limit teoremi, Z kullanarak güven
aralıkları, χ2, F ve T istatistikleri, Z ve T istatistiklerini içeren temel testler,
iki parametrenin eşitlik testleri, basit doğrusal regresyon, uyum testi ki-kare
iyiliği, bağımsızlık testleri, parametrik olmayan testler, olasılık oranı
testlerinin temelleri konularını içerir. Bu konuda öğrencilerin üst düzey
matematik edinimlerinin gelişimi sağlanır.

 Diferansiyel Denklemler (Differential Equations):

Diferansiyel denklemler
dersi, öğrencileri eğimle çalışma konusunda geliştirir. Eğim alanı oluşturma,
buradan denkle bulma, alan hesaplama, aralık bulma gibi konuları kapsar.

Kısmi Dif Denklemler (Partial Differential Equations):

Matematiğin bu
dalı, kısmi diferansiyel denklem (PDE), bilinmeyen çok değişkenli
fonksiyonları içeren bir diferansiyel denklemleri ve bunların kısmi türevleri
PDE’ler, çeşitli değişkenlerin fonksiyonlarını içeren problemleri formüle
etmek için kullanılır. Bu alandaki sorular ve hesaplamalar ya elle çözülür ya
da ilgili bir bilgisayar modeli oluşturmak için kullanılır .

Lineer Cebir (Linear Algebra):

Doğrusal cebir adıyla da bilinen lineer cebir,
doğrularla ilgilenir. Bu, genel olarak vektör, yöney uzayları, doğrusal
dönüşümler, doğrusal denklem takımları ve matris gibi konuları inceleyen
modern bir matematik dalıdır.

Soyut ( Ayrık ) Matematik ( Abstract Mathematics):

Bu ders bir öğrenciye
matematiksel ifadeleri doğrulamak için bir kanıt formunda mantıksal
argümanlar oluşturmayı öğretir. İspatlama teknikleri ve yöntemleri, set
teorisi, grup teorisi ve gerçek analizdeki belirli örnekler vasıtasıyla öğretilir.
Bu ders, öğrencilerin tüm üst düzey matematik derslerinin gerektirdiği
mantıklı ve titiz matematiksel temelleri tanıtmaktadır. Bu dal, mantıksal akıl
yürütme, küme teorisi, fonksiyonların özellikleri, ikili işlemler ve ilişkiler,
tamsayıların özellikleri, sayılabilir ve sayılamaz setler, gerçek ve karmaşık
sayılar, polinomlarda çarpanlarına ayırma gibi konuları kapsar.